دستورالعمل ارزیابی کیفیت

در این بخش با توجه به معیار های ارائه شده در استاندارد ملی 14427-7 نحوه نمونه برداري، بازرسي و الزامات آزمايشات كنترل كيفي توليد لوله هاي پلي اتيلن آورده شده است.

قبل از معرفی طرح کیفیت و نحوه اجرای آن به تعاریف زیر دقت شود:

بچ مواد
مقداري كاملا مشخص از موادي خاص است.

بچ آميزه
مقداري كاملا مشخص از آميزه اي معين و همگن كه تحت شرايط يكنواخت توليد شده است. بچ آميزه
توسط توليد كننده ي آميزه تعريف و مشخص مي شود.

بچ توليد
مجموعه اي كاملا مشخص از واحدهاي محصول كه به صورت متوالي يا پيوسته تحت شرايط يكسان و با
استفاده از مواد يا آميزه اي مطابق با مشخصاتي يكسان توليد شده اند.

بچ لوله
تعدادي لوله، با قطر اسمي و ضخامت اسمي يكسان، كه از آميزه اي يكسان توسط يك اكسترودر توليد شده
اند. بچ لوله توسط توليد كننده ي لوله تعريف و مشخص مي شود

بهر
زيرمجموعه ي كاملا مشخص از بچ كه براي بازرسي استفاده مي شود.


نمونه
يك يا چند واحد از محصول كه به صورت اتفاقي و بدون درنظر گرفتن كيفيت از يك بچ يا بهر انتخاب مي
شوند
 

برای دریافت متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید