استانداردهای ملی

سازمان ملی استاندارد کشور ایران تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ها می‌باشد. سازمان استاندارد ایران دارای ساختار دولتی بصورت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است.

استانداردهای ملی

سازمان ملی استاندارد کشور ایران تدوین‌کننده قوانین و قواعد مرتبط با استاندارد و اجراکننده و نظارت‌کننده بر آن‌ها می‌باشد. سازمان استاندارد ایران دارای ساختار دولتی بصورت زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری است.
از جمله مهمترین استانداردهای مرتبط با لوله های پلی اتیلنی این سازمان، می توان به لیست زیر اشاره نمود: ( واژه INSO در ابتدای استانداردها فاکتور گرفته شده است.)
11373-1: پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت اول -پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آن ها

17615: پلاستیک ها-مواد پلاستیکی گرمانرم برای لوله ها و اتصالات تحت فشار -رده بندی -نام گذاری و ضریب طراحی

11233-1: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE) قسمت 1- کلیات

11233-2: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE) قسمت 2- لوله ها

11233-3: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن(PE) قسمت 3- اتصالات

11233-4: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE)-قسمت 4- شیر آلات

11233-5: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی -پلی اتیلن (PE)-قسمت 5- کارایی سامانه

14427-1: پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 1- کلیات

14427-2: پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 2- لوله ها

14427-2-a: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی ، فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe)-قسمت 2- لوله ها (اصلاحیه شماره 1)

14427-3: پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 3- اتصالات

14427-4: پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 4- شیر آلات

14427-5: پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 5- کارایی سامانه

14427-7: پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت 7- راهنمای ارزیابی انطباق

9116-1: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره ساختمند -قسمت 1- ویژگی های مواد و معیارهای کارایی برای لوله ها،اتصالات و سامانه

9116-2: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره ساختمند -قسمت 2- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف ،نوع A

9116-3: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن (pe) پلی پروپیلن (pp) و پی وی سی صلب (pvc-u) با دیواره ساختمند -قسمت 3- لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف ، نوع  B

7607: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله های پلی اتیلن (pe)برای کاربرد آبیاری –ویژگیها

17740: ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -لوله های پلی اتیلن تاشو برای آبیاری -ویژگیها و روشهای آزمون

6775: ماشین های کشاورزی-تجهیزات آبیاری قطره چکان ها و لوله های قطره چکان دار ویژگی و روش های آزمون

16498-1: پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی اتیلن (pe) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه

16498-2: پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی اتیلن (pe) -قسمت 2- راهنمای ارزیابی انطباق

18781: پلاستیکها-لوله های پلی اتیلن (pe)کروگیت تقویت شده با فولاد-ویژگیها

14387: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک -پی وی سی سخت- (pvc-u) پلی پروپیلن (pp) پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (ppmd)و پلی اتیلن (pe) الزامات طراحی ادم رو در مناطق ترافیکی و تاسیسات زیر زمینی

16509-1: پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن (pp) -قسمت 1- ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه

16509-2: پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن (pp) -قسمت 22- راهنمای ارزیابی انطباق

16659-1: پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (pp-md) -قسمت 1- ویژگیهای لوله ها، اتصالات و سامانه

16659-2: پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی -پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (pp-md) -قسمت 2- راهنمای ارزیابی انطباق

2412: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اجزای پلاستیکی -تعیین ابعاد

10610: پلاستیک ها -لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات-ابعاد و روا داری ها

14563: پلاستیکها-لوله ها و اتصالات پلاستیکی-ضرایب کاهش فشار در سامانه های خط لوله پلی اتیلن مورد استفاده در دماهای بیش از 20 C درجه

14474: پلاستیک ها -لوله ها و اتصالات -اتصالات فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

7175-8: پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

7186-6: پلاستیک ها گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) تعیین زمان القاء اکسایش (OIT ) همدما و دمای القاء اکسایش )OITدینامیکی)

20059: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -روش ارزیابی درجه پراکنش رنگدانه یا دوده در لوله ها،اتصالات و آمیزه های پلی الفینی

8988: ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -لوله های پلی اتیلنی PE32,PE40 مورد استفاده در لوله های آبده آبیاری -حساسیت در برابر ترک خوردگی بر اثر تنش محیطی ناشی از اتصالات نوع فرو رونده -روش آزمون و الزامات

6980-1: پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr) پلاستیک های گرمانرم -قسمت اول - روش استاندارد
 

برای دریافت متن کامل این مطلب اینجا کلیک کنید