مدیران

1- مدیر عامل : محمدرضا رضازاده
2- مدیر کارخانه : کامران عابدزاده
3- مسئول مالی : مهدی هاشم زاده
4- مدیر فروش : بهاره عیبک
5- مدیر تولید : علی موسوی
6- مدیر کنترل کیفیت : سیف اله جمال پور