مدیران

1 - مدیر عامل : محمد رضا رضازاده
2- مدیر کارخانه : کامران عابدزاده
 3 - مسئول مالی : مهدی هاشم زاده
4 - مدیر فروش : بهاره عیبک
5 - مدیر تولید : علی موسوی
6 - مدیر کنترل کیفیت : سیف اله جمال پور