مدیران

1 - مدیر عامل : محمد رضا رضازاده
2- مدیر کارخانه : کامران عابدزاده
3 - مدیر مالی و اداری : اکبر ضیائی
4 - مدیر فروش : بهاره عیبک
5 - مدیر تولید : محمد اصغرزادگان
6 - مدیر کنترل کیفیت : سیف اله جمال پور