نحوه حمل و انبارداری لوله و اتصالات پلی اتیلنی

اتصالات، قطعات مونتاژي و لوله هاي پلی اتیلن توسط باربري هاي تجاري که مسئولیت آنها را از زمان ترك محل کارخانه سازنده تا زمان تحویل آنها به گیرنده بر عهده دارند، صورت میپذیرد.

نحوه حمل و انبارداری لوله و اتصالات پلی اتیلنی

اتصالات، قطعات مونتاژي و لوله هاي پلی اتیلن توسط باربري هاي تجاري که مسئولیت آنها را از زمان ترك محل کارخانه سازنده تا زمان تحویل آنها به گیرنده بر عهده دارند، صورت میپذیرد. اتصالات قالب گیري شده و قطعات مونتاژي و اجزاي کوچک معمولاً در کارتن بسته بندي می شوند. سفارشات بزرگ را ممکن است در پالت قرار دهند. قطعات مونتاژي بزرگ ممکن است نیاز به بسته بندي سفارشی داشته باشند. نقل و انتقال تجاري را بسته به نوع بسته بندي میتوان با سرویس پست و یا توسط باربري هاي تجاري در درون ون هاي سرپوشیده و یا تریلی هاي کفی به انجام رسانید.

بارهاي کفی تجاري معمولاً از تو در تو گذاشتن یا راندن لوله کوچک تر در داخل لوله بزرگتر استفاده نمی شود زیرا اولاً خارج کردن لوله کوچک از درون لوله بزرگ در زمان تحویل بار در محل مورد نظر دشوار است، در ثانی تو در تو گذاشتن باعث افزایش وزن بار میشود و ثالثاً اکثر کفی ها فاقد لبه در هر دو طرف (فقط در یک طرف لبه دارند(  بوده و نمیتوانند از سر خوردن و خروج لوله هاي تو در تو گذاشته شده، در هنگام شتاب گیري یا ترمز خودرو جلوگیري کنند. جایگذاري تو در تو را میتوان در کانتینرهاي کاملاً پوشیدهاي که براي حمل و نقل به خارج از کشور مورد استفاده قرار میگیرند، به خوبی استفاده کرد.
شکل های زیر نمونه هایی از حمل صحیح را نشان می دهند.
 
 


نکاتی در مورد انبارداری

قــرار گــرفتن لولــه و اتصـــالات پلــي اتــيلن در معـــرض مســتقيم نــور خورشـــيد باعــث كــاهش كيفيـــت آن مي شود اتصالات و شيرآلات بايد منحصرا در كارتن/جعبه اوليه و درانبار سر پوشيده نگهداري شود به طوريكه تحـت هيچ شرايطي در معرض نور خورشيد قرار نگيرد. در خصوص لوله ها نيز بايد از انبارش آنهـا در معـرض مسـتقيم نـور خورشيد و دماي بالاتر از 40 درجه سانتيگراد اجتناب گردد.
لوله ها بويژه هنگامي كه خيس هستند اصطكاك كمي دارند كه هنگام حمل و پياده كـردن انهـا مـي توانـد موجـب لغزش لوله ها شود لذا ميبايست احتياط لازم بكار گرفته شود.
لوله، اتصالات و شيرآلات در هيچ زماني نبايد در مكان هايي كه امكان تماس آنهـا بـا منـابع حرارتـي و مـواد شيميايي مانند روغن هاي هيدروليك، روغن ها و حلال ها و سيالات خنك كننده وجـود دارد انبـار شـوند و در صـورت آلودگي بايد آلودگي ها بلا فاصله كاملاً پاك گردند.
در زمان حمل و نقل و انبارش لوله، اتصالات و شيرآلات از گذاشـتن هرگونـه مـواد ديگـر بـر روي آنهـا كـه موجب آسيب يا تغيير شكل مي شود بايد خودداري گردد.
ترتيب ورود وخروج اقلام پلي اتيلن بايد بگونه اي باشد كه اقلام ورودي قديمي تر در اولويت مصرف قرار گيرند. مكان انبارش لوله ها در محل اجراي پروژه بايد مسطح و عاري از هر گونه اجسام تيز و برنده باشد. لوله ها و اتصالات و شيرآلات نبايد در هيچ زماني از روي كاميون يا ارتفاع پرتاب يا انداخته شوند.

قلاب جرثقیل، سيم بكسل و زنجير آن نبايد بطور مستقيم با لوله ها و كلاف هـا تمـاس داشـته باشـد، تسـمه هاي نگهدارنده كلاف لوله ها و بسته لوله هاي شاخه اي براي جابجايي نبايد مورد استفاده قرار گيرند. قلاب جرثقیل، سيم بكسل و زنجير آن نبايد بطور مستقيم با لوله ها و كلاف هـا تمـاس داشـته باشـد، تسـمه هاي نگهدارنده كلاف لوله ها و بسته لوله هاي شاخه اي براي جابجايي نبايد مورد استفاده قرار گيرند. در صورت استفاده از ليفتراك، چنگال هاي ليفتراك بايد بطوري قرار داده شوند تا ميزان خميدگي در بار بـه حداقل برسد.

كاركنان درگير در جابجايي لوله ها بايد آگاه باشند ممكن است بر اثر الكتريسيته ساكن ذخيره شده در لولـه بـه آنهـا شوك الكتريكي وارد شود. با استفاده از دستمال خيس كه لوله را به زمين متصل مـي كنـد مـي تـوان بـار الكتريكـي را تخليه نمود. انتها و ابتدا لوله هاي كلاف و شاخه اي بايد بطور مناسب در پوش گذاري شوند.

در هنگام بار زدن در صورت استفاده از جرثقیل توجه ويژه نسبت به خطوط انتقـال نيـرو و سـاير تاسيسـات هوايي از جمله تلفن و ... بايد صورت گيرد. وسيله حمل (كاميون و تريلر) بايد داراي بستر مناسب با طول محموله بوده و عاري از ميخ و ساير اشيا نـوك تيز آسيب زننده باشد. توجه كافي در خصوص ايمن بسته شدن محموله بويژه در شرايط باراني و يخبندان صورت گيرد. لوله هاي كلاف بهتر است با ليفتراك هايي كه داراي بوم مخصوص مانند شكل زیر هستند، بارگيري شوند.
 


در صورتيكه در محل تخليه احتمال تردد عابرين و وسايل نقليه باشد بايد از موانع برای جلـوگيري از تـردد استفاده نمود. لوله ها و اتصالات نبايد از روي وسيله نقليه هل داده يا غلتانده شوند.

منابع

دستورالعمل جابجایی، حمل و نقل و انبارش لوله های پلی اتیلنی، شرکت ملی گاز ایران، امور تدوین استانداردها

SECOND EDITION HANDBOOK OF PE PIPE, Palstics Pipe Institute 

راهنمای جامع لوله های پلی اتیلن، نویسنده: تونی رادوزسکی، ترجمه: شرکت آوند پلاست کرمان